homecontacte
Certificación energética para edificios y viviendas
atencion al cliente
presupuesto certificado energetico

Xavier Canal Molas

Xavier Canal Molas

Xavier Canal Molas
Olot, Girona

Ver Teléfono
Teléfono de Contacto:
636 095 715

 • Treballs d’edificació ( projecte tècnic, direcció d’obra, direcció executiva de l’obra...)
 • Treballs de desconstrucció d’edificacions (enderrocs) ( redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de desconstrucció).
 • Treballs de gestió de residus.
 • Treballs per autorització de llicéncies amb incidéncia ambiental ( activitats inoqües).
 • Projectes d’instal•lació i plans de muntatge de grues torre.
 • Llibres de l’edifici i manuals de manteniment.
 • Estudis de seguretat i salut.
 • Coordinació de seguretat i salut tan en fase de projecte com en fase d’execució.
 • Treballs de gestió ( tramitació de llicencies d’obra, de comptadors d’obra tan provisionals com definitius, d’alta de ibi, de llicencies de primera ocupació, de cèdules d’habitabilitat tan de primera ocupació com d’habitatge usat...).
 • Treballs d’administració (coordinació entre promotora, contractista i empreses subcontractades, amidaments i certificacions de l’obra executada, amidaments, amidaments i memòries valorades, pressupostos ).
 • Altres treballs (aixecaments planimètrics, partions i replantejos de terrenys solars i edificis, informes, dictàmens, certificats, valoracions tant d’edificis com de solars).

Contactar por Email con Xavier Canal Molas
Atención: Debe insertar el código AntiSpam
CAPTCHA Si no visualiza bien el Código AntiSpam pulse aquí

Está Usted en: Certificado Energético >> Girona >> Olot

Profesionales que realizan la Certificación Energética en Olot

CertificadoEnergetico.es